June 2019 Class

Cody Bahny
Helena, MT. 59601
406-461-2824
ponual@zg.arg

Bill Bahny
Helena, MT. 59601
406-594-7844
oonual@zg.arg

Kathy Burman
Laramie, WY. 82070
37-760-4293
oheznajlb@tznvy.pbz

Sarah Dunn
Cheyenne, WY. 82009
307-640-4798
Fnenuqhaa876@tznvy.pbz

Cliff Ferree
Cheyenne, WY. 82009
307-286-5207
onaqrq324@tznvy.pbz

Dennis Magnusson
Cheyenne, WY. 82009
307-640-6431
vzbuhagvat@tznvy.pbz

Cody O’Dea
Sheridan, WY. 82801
307-763-1367
pbqlbqrn@lnubb.pbz

Katelyn Pyle
Laramie, WY. 82070
970-520-1670
clyrxe@ubgznvy.pbz

Jessica Stalder
Laramie, WY. 82072
307-460-1493
wrffvpnfgnyqreea@tznvy.pbz

Lisa Somerville-Bennett
Cheyenne, WY. 82009
307-757-6201
cevapvcnyylyf@tznvy.pbz

Michael Turner
Cheyenne, WY. 82009
307-421-4414
zrg2425@tznvy.pbz

Amanda Walsh
Cheyenne, WY. 82009
701-770-7275
nznaqnfryyfpurlraar@tznvy.pbz